FORSIKRINGSDÆKNING VED PERSONSKADE
Udgangspunktet er, at når en person dyrker sport, har personen selv accepteret den risiko, der altid er ved at dyrke sport. Det betyder, at det ofte er svært at gøre andre ansvarlige for skader opstået i forbindelse med udøvelse af sport, og hermed opnå erstatning fra andre eller deres forsikring. Forsikringsdækningen skal derfor komme fra udøverens egen ulykkesforsikring. Ved anvendelse af DTU Sports sportsfaciliteter, kan et ansvar gøres gældende over for DTU, såfremt DTU har handlet uforsvarligt eller på anden måde kan siges at have forårsaget skaden, eventuelt ved en uheldig indretning. Hvis sporten udøves sammen med andre, og den opståede skade er forårsaget af en anden, kan der rejses krav over for skadevolderen og dennes ansvarsforsikring (indbo-/familieforsikring).
FORSIKRINGSDÆKNING VED TINGSKADE
Hvis en udøver ved simpel eller grov uagtsomhed eller med forsæt forårsager skade på en anden udøvers udstyr på sportsfaciliteterne eller DTU´s faciliteter i øvrigt, skal skadevolderens ansvarsforsikring dække skaden.
 
INSURANCE COVER IN THE EVENT OF PERSONAL INJURY
As a general rule, by engaging in sports activities you have accepted the risk involved. This means that it is often difficult to make other people liable for injuries occurring in connection with the exercise of sports and thus be entitled to compensation from others or their insurance company. It will therefore be the athlete’s own personal accident insurance that covers any injuries. Persons using DTU Sport’s sports facilities may hold DTU liable if DTU has acted negligently or in any other way can be said to have caused the injury damage, e.g. as a result of inappropriately placed equipment. If the activity is carried out with others, and the injury is caused by the other person, a claim may be brought against the tortfeasor and his liability insurance (contents insurance/family Insurance).
INSURANCE COVER IN RESPECT OF DAMAGE TO PROPERTY
If an athlete by simple or gross negligence or intentionally causes damage to another athlete’s equipment at the sports facilities or at DTU’s other facilities, the tortfeasor’s liability insurance must cover the damage.